Klasa wojskowa

Klasa wojskowaGimnazjalisto, klasa wojskowa to miejsce dla Ciebie, jeżeli chcesz oprócz przedmiotów ogólnokształcących zdobyć wiedzę na temat zagadnień służby wojskowej, a w niedalekiej przyszłości pracować w jednostkach mundurowych lub na stanowiskach związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym czy obroną cywilną.

Na dodatkowym przedmiocie przysposobienie wojskowe uzyskasz praktyczną wiedzę w ciekawej formie. Przedmiot prowadzony przez żołnierza czynnej służby wojskowej, będzie obejmował interesujące tematy z zakresu:
 • historii wojskowości

 • wiedzy o wojsku

 • elementów taktyki

 • podstaw prawa konfliktów zbrojnych

 • elementów dowodzenia.

Jeden dzień w tygodniu będzie obowiązkowym dniem mundurowym, ale jeżeli wojsko to Twoja pasja noś mundur każdego dnia. Umundurowanie będziesz musiał zakupić na własny koszt.


Przedmioty na poziomie rozszerzonym, których będziesz się uczył to: język angielski, wiedza o społeczeństwie i geografia. Głównie one są brane pod uwagę w rekrutacji na uczelnie wyższe mundurowe.

Ponadto każdy z Was będzie miał prawo do:

 • używania od chwili przyjęcia do klasy wojskowej tytułu i stopnia młodszego kadeta, a następnie zdobywać kolejne stopnie w korpusie kadetów: młodszy kadet, kadet, starszy kadet, nadkadet ,brygadier, kadet dyplomowany,

 • mianowanie na kolejne, stopnie w korpusie kadetów będzie po spełnieniu wymagań: – brak na semestr oceny niedostatecznej oraz co najmniej dobra ocena z zachowania,

 • kadet będzie mógł otrzymać certyfikat potwierdzający ukończenie klasy mundurowej o specjalności „Przysposobienie wojskowe” z odpowiednią oceną i tytułem kadeta dyplomowanego po ukończeniu szkoły.


Atrakcje w których będziesz uczestniczył:

 • szkolenie strzeleckie i strzelectwo sportowe,

 • spotkanie z prawnikiem lub policjantem na temat prawa karnego i przestępczości zorganizowanej,

 • udzielanie pierwszej pomocy,

 • ćwiczenie orientacyjne w terenie z mapą i bez mapy, marsz na azymut,

 • wizyty w jednostkach wojskowych,

 • ćwiczenia praktyczne na organizowanych biwakach.


 
 
 
 


Gimnazjalisto, po ukończenie nauki w tej klasie będziesz:

 • posiadał wiedzę niezbędną do pobudzenia wrażliwości i świadomości moralnej przyszłego żołnierza,

 • zapoznany z trudnościami w pełnieniu służby wojskowej,

 • przygotowany do kontynuowania kształcenia na wyższych uczelniach,

 • odporny psychicznie, zdyscyplinowany oraz umiał współdziałać i kierować zespołem,

 • posiadał ukształtowane postawy patriotyczne, szacunku do ojczyzny i jej tradycji, przygotowany do udziału w życiu społecznym i zawodowym,

 • zostaniesz zaznajomiony ze strukturą obronną państwa, zrozumiesz jej rolę powinności obronnych,

 • przygotowany wstępnie teoretyczne i praktyczne do pełnienia służby wojskowej a także do pracy na stanowiskach w administracji związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa,

 • zostaniesz zapoznany z założeniami polskiej polityki bezpieczeństwa, która określa podstawowe zasady polityki naszego kraju w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego,

 • potrafił przygotować plan postępowania w przypadku nagłych zdarzeń,

 • znał zasady orientowania się w terenie i potrafił je zastosować,

 • umiał w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami posługiwać się bronią strzelecką sportową,

 • rozumiał potrzebę udzielanie pierwszej pomocy innym i skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom,

 • orientował się w problematyce zagrożeń czasu pokoju i wojny, znał potrzebę  uświadomienia i zrozumienia potrzeb obronnych kraju,

 • potrafił kierować małym zespołem ludzkim w sytuacjach zagrożenia, znał podstawowe  zasady organizacji i zarządzania, kierowania i dowodzenia oraz przywództwa, umiał je zastosować w praktyce,

 • znał podstawowy sprzęt ratowniczy przewidziany do użycia w rożnych sytuacjach  zagrożeń i potrafił go obsługiwać,

 • potrafił działać i dostosować się do rożnych sytuacji i trudnych warunków, będziesz zaradny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny za siebie i innych, umie pokierować akcją ratowniczą,

 • umiał w sposób bezpieczny posługiwać się bronią strzelecką i osiągał dobre wyniki

 • znał przepisy prawa z zakresu obronności, bezpieczeństwa publicznego, prawa humanitarnego i wojennego,